Wyjazdy STA i STT w roku 2018/2019

Koordynator Uczelniany programu Erasmus+ informuje o rozpoczęciu corocznej akcji kwalifikacji na wyjazdy dla pracowników naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019.

WYJAZDY W CELACH DYDAKTYCZNYCH

WYJAZDY W CELACH SZKOLENIOWYCH

DOKUMENTY ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

Wyjazdy w ramach programu mogą być zrealizowane do 33 państw określanych jako kraje programu, tj.:
- 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
- Islandii, Liechtensteinu, Norwegii;
- Turcji;
- Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

Wyjazdy pracownicze w programie Erasmus+ powinny zostać zrealizowane w terminie 01.10.2018 - 30.09.2019.

W przypadku wyjazdów do uczelni, uprawnione są jedynie wyjazdy do tych ośrodków, z którymi Politechnika Poznańska ma aktualnie podpisaną umowę bilateralną w programie Erasmus+. Gdy wyjazd ma być zrealizowany w zagranicznym przedsiębiorstwie, nie jest potrzebna umowa bilateralna między PP a tą instytucją.

Aby zrealizować wyjazd w ramach Programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych, pracownik samodzielnie nawiązuje kontakt z instytucją goszczącą, ustala program nauczania lub szkolenia oraz aplikuje o wyjazd w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej.

 

Istnieje możliwość zmiany uczelni przyjmującej pod warunkiem poinformowania pracownika Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej o powodach zmiany co najmniej na miesiąc przed wyjazdem.

Zmiana może nastąpić jedynie do kraju z tej samej grupy finansowania.
 

Nasi pracownicy mogą skorzystać z następujących form wyjazdów:

a) WYJAZDY W CELACH DYDAKTYCZNYCH (STA):

Wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Staff Mobility for Teaching)
W trakcie pobytu nauczyciel akademicki musi przeprowadzić minimum 8 godz. zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, warsztatów). Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.
W przypadku jeżeli pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej trwa dłużej niż 5 dni, liczba godzin dydaktycznych do zrealizowania będzie proporcjonalnie większa.

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży).

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest „Porozumienie o programie nauczania" (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego). Niezbędne jest wpisanie kodu dziedziny (subject ISCED description), które udostępnione są TUTAJ.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać jedynie do tych uczelni zagranicznych, z którymi ich macierzyste wydziały/instytuty/katedry podpisały umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu Erasmus+.

 

b) WYJAZDY W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT):
Wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. (Staff Mobility for Training) dla pracowników dydaktycznych oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Celem wyjazdu jest doskonalenie swoich umiejętności, wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych, itp.).
W trakcie pobytu pracownik uczestniczy w szkoleniu zorganizowanym dla większej liczby odbiorców lub w tzw. "work shadowing" - obserwowaniu pracy pracownika uczelni zagranicznej lub przedsiębiorstwa, który ma podobny zakres pracy i obowiązków.

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży).

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest „Porozumienie o programie szkolenia" (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training) przygotowany przez pracownika PP. Program ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego).
Program musi być zdefiniowany na każdy dzień szkolenia.

 

Pracownikom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowe finansowanie na wyjazd. Pracownik powinien przed wyjazdem złożyć dodatkowy wniosek, w którym deklaruje dodatkowe koszty, a po powrocie dostarczy dowody finansowe potwierdzające poniesienie tych kosztów (zwrot za poniesione koszty rzeczywiste).

 

Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcam do zapoznania się z kryteriami naboru pracowników, zasadami finansowania wyjazdów, a następnie do wypełnienia formularzy i złożenia ich wraz z wymaganymi załącznikami w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP (pokój 111) do dnia: 31 lipca 2018 r.

Prosimy o wypełnianie aktualnych formularzy (dostępnych w zakładce DOKUMENTY rok akademicki 2018/2019).

Erasmus Code Politechniki Poznańskiej: PL POZNAN02

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r.
„Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osób fizycznych z tytułu stypendiów na wyjazdy zagraniczne otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+", w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2))."

 

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji,

Koordynator Uczelniany, mgr Magdalena Zawirska-Wolniewicz
email: magdalena.zawirska-wolniewicz[at]put.poznan.pl
numer telefonu: 61 665 35 44

 

LISTA UMÓW Erasmus+ z kontaktami do koordynatorów - stan na 25 czerwca 2018 r.

Zwracamy uwagę, że adresy mailowe mogą być nieaktualne, dlatego zalecamy sprawdzenie strony internetowej danej placówki w celu skontaktowania się z nią.

STRONA PROGRAMU ERASMUS+

KODY DZIEDZIN