Wyróżnienia

Medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej” jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym absolwentom Politechniki Poznańskiej.

Może go otrzymać osoba wyróżniająca się wynikami w nauce i aktywnością studencką, która ukończyła studia drugiego stopnia; w trakcie studiów uzyskała średnią wszystkich ocen co najmniej 4,6; uzyskała bardzo dobrą (5,0) ocenę pracy dyplomowej; złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobrym; uzyskała ostateczny wynik studiów bardzo dobry z wyróżnieniem. Przy przyznawaniu Medalu bierze się również pod uwagę wyniki uzyskane przez kandydata na studiach pierwszego stopnia, nagrody w konkursach zdobyte w trakcie studiów, autorstwo i współautorstwo prac naukowych, wystąpienia seminaryjne lub konferencyjne o charakterze naukowym oraz inne osiągnięcia i dokonania, w tym działalność w kołach naukowych i na rzecz społeczności akademickiej.

Medal przyznawany jest przez rektora na wniosek dziekana, zaopiniowany przez kapitułę Medalu.

Medal wręcza rektor Politechniki Poznańskiej w czasie uroczystości inauguracji roku akademickiego.
 

Wyróżnienia dla Absolwentów

Wykaz absolwentów z roku akademickiego 2015/2016, 
którym decyzją Kapituły Medalu na posiedzeniu w dniu 22 września 2016 r. przyznano:

I  Medal „WYRÓŻNIAJĄCEMU SIĘ ABSOLWENTOWI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ”:

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

1.

mgr inż. Daria Radsak

Wydział Elektryczny

2.

mgr inż. Marcin Stasiak

Wydział Elektryczny

3.

mgr inż. Krzysztof Łakomy

Wydział Informatyki

4.

mgr inż. Filip Odważny

Wydział Inżynierii Zarządzania

5.

mgr inż. Sonia Żółtowska

Wydział Technologii Chemicznej

II  List gratulacyjny JM Rektora Politechniki Poznańskiej za aktywność i uzyskanie wyróżniających się wyników w nauce:

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

1.

mgr inż. arch. Nikodem Chojnacki

Wydział Architektury

2.

mgr inż. Anna Lenkowska 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

3.

mgr inż. Agata Frajtak

Wydział Fizyki Technicznej

4.

mgr inż. Anna Labijak

Wydział Informatyki

5.

mgr inż. Katarzyna Piechocka

Wydział Inżynierii Zarządzania

Medale oraz Listy Gratulacyjne wraz z nagrodami pieniężnymi zostaną wręczone podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 w dniu 05 października 2016 r.