Wyróżnienia

Medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej” jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym absolwentom Politechniki Poznańskiej.

Może go otrzymać osoba wyróżniająca się wynikami w nauce i aktywnością studencką, która ukończyła studia drugiego stopnia; w trakcie studiów uzyskała średnią wszystkich ocen co najmniej 4,6; uzyskała bardzo dobrą (5,0) ocenę pracy dyplomowej; złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobrym; uzyskała ostateczny wynik studiów bardzo dobry z wyróżnieniem. Przy przyznawaniu Medalu bierze się również pod uwagę wyniki uzyskane przez kandydata na studiach pierwszego stopnia, nagrody w konkursach zdobyte w trakcie studiów, autorstwo i współautorstwo prac naukowych, wystąpienia seminaryjne lub konferencyjne o charakterze naukowym oraz inne osiągnięcia i dokonania, w tym działalność w kołach naukowych i na rzecz społeczności akademickiej.

Medal przyznawany jest przez rektora na wniosek dziekana, zaopiniowany przez kapitułę Medalu.

Medal wręcza rektor Politechniki Poznańskiej w czasie uroczystości inauguracji roku akademickiego.
 

Wyróżnienia dla Absolwentów

Wykaz Edytujabsolwentów z roku akademickiego 2016/2017,
którym decyzją Kapituły Medalu na posiedzeniu w dniu 22 września 2017 r. przyznano:

I  Medal „WYRÓŻNIAJĄCEMU SIĘ ABSOLWENTOWI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ”:

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

1.

mgr inż. Sylwia Zięba

Wydział Fizyki Technicznej

2.

mgr inż. Artur Laskowski

Wydział Informatyki

3.

mgr inż. Kamila Kluska

Wydział Inżynierii Zarządzania

4.

mgr inż. Wojciech Judt

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

5.

mgr inż. Jakub Idkowiak

Wydział Technologii Chemicznej

II  List gratulacyjny JM Rektora Politechniki Poznańskiej za aktywność i uzyskanie wyróżniających się wyników w nauce:

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

1.

mgr inż. arch. Anna Swarowska

Wydział Architektury

2.

mgr inż. Robert Pietracho

Wydział Elektryczny

3.

mgr inż. Franciszek Sidorski

Wydział Elektryczny

4.

mgr inż. Marta Izabela Przychodnia

Wydział Fizyki Technicznej

Medale oraz Listy Gratulacyjne wraz z nagrodami pieniężnymi zostaną wręczone podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 w dniu 04 października 2017 r.