Pomoc materialna dla doktorantów

Od roku akademickiego 2017/2018 obowiązywać będzie nowe Zarządzenie Nr 16 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. (RO/VI/16/2017) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej.

Doktoranci składają wnioski o stypendia z pomocy materialnej w terminie do 13.10.2017 r.

Przy przyznawaniu świadczeń obowiązują terminy analogiczne jak dla studentów.

W roku akademickim 2017/2018 próg dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051 zł.

Bieżące informacje o świadczeniach pomocy materialnej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Strona główna » Dla studentów i uczelni » Studia: dla studentów i doktorantów » Stypendia i pomoc dla doktorantów).

Załączniki