6 09 2017

Ostatnie pożegnanie prof.Józefa Grabowskiego

Dr hab. Józef Grabowski urodził się 3 marca 1944 r. we Wrocławiu. Studiował na Wydziale Mat-Fiz-Chem UMK w Toruniu. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskał na UAM w 1973 r. oraz stopień dr. hab. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1978 r.
Pracę zawodową rozpoczął w 1967 r. w Katedrze Fizyki w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu, a w 1971 r. został zatrudniony w Instytucie Fizyki na Politechnice Poznańskiej. W latach 1978-1993 pracował w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Budownictwa Lądowego PP. W tym okresie m.in. pełnił funkcję wicedyrektora IIŚ oraz kierownika Studium Podyplomowego Wodociągów i Kanalizacji. Po powrocie do Instytutu Fizyki PP w 1993 r., pracował na stanowisku prof. nadzw. PP do przejścia na emeryturę w 2011 r. 
Dr hab. J. Grabowski, specjalista w dziedzinie fizyki środowiska, był autorem lub współautorem ok. 150 publikacji i opracowań, wypromował troje doktorów. Dr hab. J. Grabowski odbył wiele staży zagranicznych w Europie i USA, w tym w Smithsonian Institution, na Uniwersytecie Rutgers’a w New Jersey oraz Uniwersytecie Illinois w Urbana oraz wiele krótkoterminowych staży naukowych w laboratoriach różnych krajów: ZSRR, Węgry, Szwecja, Dania, Wielka Brytania, Niemcy i Grecja. Był wizytującym profesorem na Uniwersytecie Covilha w Portugalii oraz stypendystą British Royal Society. 
Do znaczących osiągnięć o charakterze praktycznym należy zaliczyć:

  • zaprojektowanie i zbudowanie pierwszego w Polsce Lidaru, zw. „Lidarem poznańskim”,
  • opracowanie modelu operacyjnego „gospodarki odpadami stałymi w regionie”,
  • opracowanie modelu oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego,
  • opracowanie rodziny (14) modeli matematycznych procesu fermentacji metanowej, tj. generowania biogazu z odpadów organicznych,

Dr hab. Józef Grabowski wykonał szereg prac o dużym znaczeniu dla przemysłu i społeczności lokalnych, m.in. zmierzył poziom emisji HCI z ocynkowni w Inowrocławiu, zbadał emisję formaldehydu z regałów w bibliotece w Złotowie i w przedszkolu we Wrześni, opracował dla sądu ekspertyzę określającą koncentrację metali ciężkich w pobliżu zbiornika wody pitnej przy elektrociepłowni w Gnieźnie, określił toksyczność pyłu lotnego na hałdzie z ciepłowni Poznań-Karolin.
    Za działalność naukową i dydaktyczną dr hab. Józef Grabowski został uhonorowany wieloma nagrodami JM Rektora PP oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
    
Zmarł 2 września 2017 r. Część Jego Pamięci!

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w piątek, 8 września 2017 r. na Cmentarzu w Morasku o godz. 14:00.
 

Zdjęcia